מינהל התכנון
 מהו מינהל התכנון
מינהל התכנון הוא הגורם המקצועי בתחום התכנון והבניה בממשלת ישראל: תפקידי המינהל כוללים גיבוש המלצות למדיניות בתחום התכנון והבניה במדינת ישראל ומעקב אחר מימושה, סיוע והנחיה מקצועית לשר הפנים ולמוסדות התכנון.
להמשך...
חזון השירות התכנוני
  מינהל התכנון מקדם היום חזון חדשני של "שירות תכנוני", המהווה פריצת דרך בתפישת תפקידם של מוסדות התכנון ושל מינהל התכנון והיחסים ביניהם לבין המשק, החברה והסביבה במדינת ישראל. להמשך...
אופן יצירת קשר
 רפורמה לשיפור וייעול הליכי התכנון ורישוי הבניה
עיקרי הרפורמה בהליכי התכנון ורישוי הבניה
הרפורמה בהליכי התכנון ורישוי הבניה
נוסח הצעת החוק לקראת קריאה ראשונה: מצגת
הרפורמה בהיבטי הקניין: מצגת
רפורמה בהליכי התכנון: החלטת הממשלה
רפורמה בהליכי התכנון: מידעון השירות התכנוני
רפורמה ברישוי הבניה: מידעון השירות התכנוני
רפורמה ברישוי הבניה: מצגת
רפורמה ברישוי הבניה: החלטת הממשלה
החלטת ממשלה 777: קביעת מטרות ותחומים מרכזיים לרפורמה בתחום התכנון ורישוי הבנייה
החלטת ממשלה 708: ועדת שרים לשיפור וייעול תחום התכנון והבנייה
אתר הכנסת בנושא הרפורמה
צור קשר
 השירות התכנוני הישגים ויעדים 2005 - 2010
  עם סיום תכנית העבודה התלת שנתית של מינהל התכנון לשנים 2005-2007 נערכה עבודת מטה מפורטת, אשר הוכיחה כי האסטרטגיה של "השירות התכנוני" צלחה ויצרה הישגים משמעותיים. לאור הלקחים שהופקו, ועל מנת לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בשינוי האסטרטגי, עודכנו היעדים הראשיים של "השירות התכנוני" וגובשה תכנית עבודה חדשה לשנים 2008-2010.
 פרוייקטים ונושאים נבחרים
הרפורמה בתחום התכנון - יעדיה העיקריים של הרפורמה הם: פישוט, ייעול וקיצור הליכי התכנון, תוך שיפור איכות התכנון וישימותו; התאמת כלי התכנון לתפישה של פיתוח בר-קיימא וחידוש עירוני; שקיפות של תהליך התכנון ושיפור כלי ההיוועצות והשתתפות הציבור. חלק ראשון מתוך הרפורמה הוגש בנפרד ואושר על ידי הכנסת (תיקון מספר 76 לחוק התכנון והבניה).
תזכיר חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 90)
הרפורמה בחוק התכנון והבניה הוגשה לשר הפנים - תקציר מנהלים
דו"ח מסכם
הרפורמה בתחום התכנון - הצגה למועצה הארצית (מרץ 2009)
קול קורא להגשת הצעות לתכניות פעולה לחידוש מתחמי מסחר במרכזי הערים
חדש! נבחרו 4 הצעות לפיתוח כתכניות פעולה: באר שבע, ירוחם, חיפה וכרמיאל
מסמך שאלות ותשובות לקול קורא 55/2008
קול קורא חידוש עירוני
נספח מס' 1 - טופס בקשה להכנת מתווה פעולה
נספח מס' 2 - רקע והנחיות למתווה פעולה
נספח מס' 3 - מדיניות וכלים לחידוש עירוני - סקירה
קידום הועדות המקומיות בישראל - מינהל התכנון הציב לעצמו כיעד אסטרטגי לשנים הקרובות את קידום הועדות המקומיות בישראל והידוק הקשרים המקצועיים וההדדיים בין העוסקים בתחום התכנון בכל הדרגים. לצורך מימוש היעד וקידום משותף ומתואם של מכלול המשימות הכלולות בו, הוקם צוות "מקום" הכולל נציגים מכל נדבכי "השירות התכנוני".
יעד אסטרטגי: קידום הועדות המקומיות בישראל
צוות משותף לקידום הועדות המקומיות בישראל
"מקום" - רשימת חברי הצוות
צור קשר: אפרת אפק, EfratAf@moin.gov.il
רשת רישוי הבניה - בסוף דצמבר 2006 אישרה הממשלה חלקית את המלצות ועדת היישום של דו"ח ועדת זילר, והטילה על מינהל התכנון שורה ארוכה של משימות חדשות בתחום הבניה. במינהל התכנון רואים חשיבות ודחיפות רבה בקידום הנושא - תחום אשר ועדת חקירה ממלכתית הצביעה על כשלים מהותיים בניהולו ודרשה ביצוע מהפכה בתחום - ונערכים למימוש המשימות השונות בלוח זמנים מהיר.
הודעה על הקמת רשות הבניה
החלטת הממשלה 964 מיום ה- 31.12.06
אתר המידע - מצגת
רישוי זמין - מצגת
רשת הבניה הישראלית
הרחבת סמכויות הועדות המקומיות לתכנון ובניה - מינהל התכנון פועל בימים אלה ליישום תיקון החקיקה, שאושר ביוזמתו ביוני 2006 במסגרת תיקון 76 לחוק התכנון והבניה, המאפשר להעביר את הסמכות לאשר תכניות מפורטות, תואמות תכנית מתאר מעודכנת, לועדות מקומיות שיעמדו בקריטריונים של מקצועיות ויעילות מערכות התכנון והאכיפה. זאת, במגמה להעביר בהדרגה את כלל התכנון המפורט לסמכות הוועדות המקומיות, וליצור תמריץ להתמקצעות ולהתייעלות של ועדות אלה.
סעיף 62 א (ג) לחוק התכנון והבניה- נוסח לא רשמי
תהליך העבודה להסמכת ועדות מקומיות
שיקולים מנחים להסמכת ועדות מקומיות לאישור תכניות מפורטות
הנחיות לקביעת "חלק משמעותי ממרחב התכנון או משטח הישוב"
רשימת הועדות שהוסמכו
  מדריך לרישוי מרחבים מוגנים באזורים שהוכרז בהם "מצב מיוחד בעורף" - על מנת להאיץ את תהליכי התכנון, הרישוי והביצוע של המיגון בישובי עוטף עזה, ייעלו מינהל התכנון ומחוז דרום במשרד הפנים את הארגון ואת הכלים שיאפשרו מיגון מואץ של יחידות הדיור ומבני הציבור במרחב זה. מדריך זה נועד להנחות את מוסדות התכנון, ציבור מבקשי ההיתרים, עורכי הבקשות להיתרים וכל העוסקים בנושא ולציידם בכלים הדרושים לביצוע מהיר ויעיל של רישוי המיגון, וזאת באזורים אשר לגביהם מוכרז "מצב מיוחד בעורף", בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית.
המדריך - קובץ להורדה
בקשות להיתרי בניה למיגון בעוטף עזה
הקלות ממ"י לבניית ממ"ד וממ"ק
שימור המורשת הבנויה - מינהל התכנון פועל לקידום נושא שימור מבנים ואתרים באמצעות פעילות "צוות שימור ארצי", לרבות: הכנת מאגר נתונים ארצי לשימור, שינויי חקיקה תומכי שימור, מיסוד קשרי מחקר, חיזוק התיאום בין הגורמים השונים העוסקים בנושא, בקרה על יישום התוספת הרביעית לחוק ברשויות המקומיות, הרחבת הכלים המקצועיים שבידי לשכות התכנון המחוזיות, קיום הדרכות מקצועיות ועוד.
חדש! דו"ח פעילות מס' 7
צוות השימור הארצי במשרד הפנים – דוחות פעילות 1-6
הנחיית מנהל מינהל התכנון בנושא תיעוד אתרים לשימור
תיקון תקנות - אתרים ארכיאולוגיים ומבנים היסטוריים
אופן יצירת קשר עם חברי צוות השימור הארצי
שימור המורשת הבנויה - השתלמות למתכננים - קישור לקבצי הקורס
 
 
 
 
 
מידעון מינהל התכנון ולשכות התכנון המחוזיות
פרסומי מינהל התכנון
הודעות הדובר
מכרזי מינהל התכנון
מה חדש ?
קידום אנרגיה סולארית
תכניות לקליטה ולהולכה של גז טבעי
תכנית מתאר ארצית חדשה לטיפול בפסולת מוצקה
אגירה שאובה - גלבוע
אגירה שאובה - מנרה
הטמנה באפעה -אישור תמא 16ה1
הוראות תכניות מתאר ארציות, מחוזיות ותשתיות לאומיות
הקלות מתכניות מתאר ארציות ומחוזיות
תכניות מתאר מקומיות ומפורטות
החלטות מוסדות תכנון
מדריך לחברי ועדות מקומיות ומרחביות לתכנון ולבניה
מתוך סדרת הפרסומים של מערכת המפעמים
פרקים נבחרים
מבוא
על תכנון
הוראות חוק תכנון ובניה
גורמים בעלי השפעה על התכנון בישראל
מוסדות תכנון הוראות ונוהלים
התכניות השונות, מדרגן ואישורן
התכנון בראיה הסטורית
מרחבי תכנון
לרשימת כלל מרחבי התכנון לפי א"ב